BOZP a služby ochrany pred požiarmi

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať pre našich klientov komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na najvyššej odbornej úrovni a ponúkať im vzdelávacie aktivity, ktoré rozšíria ich odborné znalosti a zaistia bezproblémový chod vo firme, čo je zabezpečené prostredníctvom kvalitných školení zamestnancov, riadiacich pracovníkov a zavedením jednotnej dokumentácie spolu s jednotným systémom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).

Našu činnosť vykonávame osobne aj v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi prostredníctvom vysokokvalifikovaných odborníkov s platnými oprávneniami a osvedčeniami. Hlavnými činnosťami našej firmy je zabezpečenie potrebnej zákonnej povinnosti podľa zákona NRSR č.124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) a podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. (Zákon o ochrane pred požiarmi) a zabezpečovanie všetkých potrebných školení na základe požiadaviek klienta.

Služby (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). slúžia k bezpečnému plneniu pracovných úloh zamestnancov bez rizík a poškodenia zdravia. Na pracoviská klientov prinášame poznatky z rôznych odvetví. Všetky aktivity vykonávame na základe platných oprávnení a osvedčení.

Našou prioritou je okrem školiacich činností aj kontrolná činnosť na pracoviskách klientov, s upozornením na nedostatky a návrhom nápravných opatrení.

K našim spokojným klientom v oblasti BOZP a PO patrí mimo i iných i jedna z najväčších strojárskych firiem v Areáli ZTS, Dubnica nad Váhom spoločnosť HF Najus a.s.. BOZP projekty sme schopní zabezpečovať v potrebnom rozsahu prostredníctvom viacerých autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany.