Pracovná zdravotná služba

Na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR vykonávame pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov.

V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia máme zriadenú pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu.

V spolupráci so spoločnosťou ALSANA, s.r.o. vykonávame pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov 3. a 4. kategórie, ako aj lekárske prehliadky.

Zdravotný dohľad tvorí spoločnosť ALSANA, s. r. o. ktorá je oprávnená vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa §5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

www.alsana.sk

(oprávnenie č. OPPL-6480/2006-Oj vydané Úradom verejného zdravotníctva dňa 25. 10. 2006)