Zdravotná služba

Úrad verejného zdravotníctva SR zaradil našu spoločnosť do zoznamu fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú dodávateľským spôsobom práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 podľa § 30a ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sme zriadili pre našich zamestnancov zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Zdravotná služba je vykonávaná na základe oprávnenia č. OPPL/1921/5706/2015 vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 19.02.2015